مانداسوی

اطلاعات پایه

مانداسوی

  • تامین کننده
  • تولید کننده
  • تهیه کننده
  • توزیع کننده

محصولات نوشیدنی بر پایه سویا

جاده قدیم کرج، خیابان خلیج فارس بعد از چهارراه ابوسعیدغربی، خیابان یاسر پلاک ۳۴

http://www.mandasoy.com/

مالکیت

۱ مهر ۱۳۹۳

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران
صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

  • سایر انجمن ها